Torun Hukuk HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU You can contact us to get legal advice or for all your complaints, problems and suggestions about our law firm. CONTACT APPOINTMENT Law & Consulting

OUR SERVICES

Foreign Direct Investments Practices In Turkey

Foreign Direct Investments Practices In Turkey

Law of domestic relations

Torun Law Firm, in the resolution of legal disputes; initially by resorting to alternative solution methods…

Criminal & Criminal Procedure Law

Torun Law Firm, in the resolution of legal disputes; by resorting to alternative solution methods at the beginning, without deviating from ethical principles,

international commercial law

Torun Law Firm, in the resolution of legal disputes; without deviating from ethical principles, by resorting to alternative solution methods at the beginning…

Tax Law

Torun Law Firm, in the resolution of legal disputes; without deviating from ethical principles, by resorting to alternative solution methods at the beginning…

Condominium Law

Torun Law Firm, in the resolution of legal disputes; without deviating from ethical principles, by resorting to alternative solution methods at the beginning…

Administrative Law

Torun Law Firm, in the resolution of legal disputes; initially by resorting to alternative solution methods…

Son Yazılar...

Qualified Assistance

LATEST ARTICLES

OUR TEAM

Torun Hukuk Bürosu

Torun Law Office, we have prepared our website in order to introduce new approaches in specific issues specific to disciplinary law, to expand their perspectives, to follow the developments in the legislation and to inform the public personnel on these issues.

Av.Yalçın Torun-1

Founder Attorney Yalçın Torun

Founder Attorney

He has served as an officer in different units of the Turkish Armed Forces and retired from the Gendarmerie Schools Command while serving as a lecturer at the Department of Law Courses.

He is Currently a Doctoral Student at the Department of Human Rights, Institute of Social Sciences, Hacettepe University,
Continuing Doctoral Dissertation Topic: Evaluation of the Request for the Protection of Personal Data from the Point of View of Human Rights and Means of Protection

muhittin yoran

Attorney Muhittin Yoran

Attorney

Lawyer Muhittin Yoran completed his Master's Degree in Business Administration (2006-2007) at Selcuk University; He completed his undergraduate education at the Turkish Military Academy (1988) and Ankara University Faculty of Law (2019).

avukat meryem kılıç

Attorney Meryem Kılıç

Attorney

Lawyer Meryem Kılıç completed her education at Bayraktar Anatolian High School (2015) and Hacettepe University Faculty of Law. During her university education, she did a voluntary internship at the 14th Criminal Division, which examines the Crimes Against Sexual Immunity at the Court of Cassation.

Legal Quotes

Legal Words

It is easy to be good, the difficult thing is to be fair.

Victor Hugo

An injustice done to a single person is a threat to the whole society.

Montesquieu

Justice stands still like the polar star, and everything else revolves around it.

Confucius

What are they asking?

Legal Questions

We offer reliable and effective solutions to your legal disputes that can be reached as soon as possible.

FAQ

Legal Questions

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolları iptal davası, itiraz yolu ve bireysel başvurudur.

İptal Davası: Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin ve TBMM İçtüüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya açılan davadır. İptal davasına soyut norm denetimi de denmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açabilecek kişi ve kurumlar Anayasa’nın 150. maddesinde sayılmıştır. Bunlar:

 • Cumhurbaşkanı
 • TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu
 • TBMM üye tam sayısınının en az beşte biri tutarındaki üyeleridir.

Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya içtüzüğün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 60 gün sonra düşer.

Devamını Oku

Dava en net tanımıyla yetkili ve ya görevli olan mahkemeden bir hakkın yerine getirilmesinin talep edilmesidir. Hukuk sistemimizde tarafların avukatla temsil edilme zorunluluğu yoktur. Hak arama hürriyeti çerçevesinde herkes yargı makamları önünde dava açarak adil yargılanma hakkına sahiptir. Kişilerin dava açmak ve açılan davayı takip etmek için bir avukat tutma yükümlülüğü yoktur. Taraf ve dava ehliyetine sahip herkes dava açabileceği gibi açılan davayı da bizzat kendisi takip edebilir. Kişilerin bir avukat ataması kural olarak tamamen seçimlik bir husustur.

Avukat, uyuşmazlıkların çözümünde; sorunun hukuki boyutunu tespit ederek, görevli ve yetkili mahkemede davanın görülmesini sağlar. Küçük sorunların büyümeden çözülmesi, hukuki riskin azaltılması ve hakkın yasal yoldan en iyi şekilde aranması,  en kısa zamanda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini de içine alan en uygun çözüm yöntemini belirlemek ve uyuşmazlık çıkmasını önlemek ya da çıktığında oluşabilecek hak kaybını önleyecek hukuki çareleri belirlemek açısından avukatla birlikte hareket etmek faydalı olacaktır.

Avukatlık Kanunu madde 2’de “ Avukat hukuki bilgi ve tecrübelerin adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. “ Avukatın müvekkiline yeterli bilgi vermemesi avukatın özen borcuna dolayısıylala aydınlatma yükümlülüğüne aykırı bir durumdur. “Avukatın özen yükümlülüğünü” gereği gibi yerine getirilmemesi, avukatın; a) Hukuki sorumluluğunu b) Disiplin sorumluluğunu c) Cezai sorumluluğunu gerektirir. Avukatın aydınlatmayı ihmal etmesi halinde tazminat sorumluluğu gündeme gelebilir. Avukatın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde sadece bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dava konusu edilemez, ancak bu yükümlülüğe aykırılık sebebiyle bir zarar doğmuş ise zararın giderilmesi istenebilir. Aydınlatma yükümlülüğünün avukatlık mesleğinin itibarına zarar verebilecek şekildeki ihlalleri disiplin sorumluluğuna yol açar. Aydınlatma yükümlülüğün kasıtlı olarak veya ihmalen yerine getirilmemesi ve bundan kaynaklı olarak kişilerin mağdur olması durumunda avukatın davranışı görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır.

Belirli nedenler dahilinde veya nedensiz olarak vekalet verilen avukat azledilebilir. Müvekkilin tek yanlı, ulaşmakla sonuç doğuran, bozucu yenilik doğuran iradesi ile avukat azledilir. Azil iradesinin avukata ulaşmasıyla sözleşme, kendiliğinden sona ermekte, azil haklı bir sebebe dayanmıyorsa azleden iş sahibi, avukatlık ücreti ödemek durumunda kalır.Ayrıca avukatın özen yükümlülüğü de sözleşmeyi bozma iraddesinin kendisine ulaşmasıyla bitmekte, hatta avukatın işten elini çekip, hiçbir işlem yapmaması gerekir.

 • Danışmanlık hizmeti ile birlikte hukuki bir strateji oluşturularak davanın temelinin ve delillerin sağlam olması sağlanır.
 • İleride telafisi güç olacak zararların önüne geçilir.
 • Karşılaşılması muhtemel uyuşmazlıklar öncesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması sağlanır.
 • Karşılaşılan uyuşmazlılar hakkında hukuki bilgi verilir ve alternatif çözümler sunulur.

Request a Consulting

  We propose reliable, effective and fast solutions to your legal disputes.

  Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.